Des del Consorci Sanitari del Garraf es consciencia a la població del risc que implica fer un mal ús dels antibiòtics

El 90% del consum d’aquests medicaments es produeix sense que hagin estat prescrits per un metge

El Consorci Sanitari del Garraf (CSG) adverteix de què fer un mal ús dels antibiòtics pot comportar l’aparició de resistències, allargant la  durada de la malaltia o anul•lant l’efecte d’altres tractaments antibiòtics. 

El 90% del consum d’antibiòtics es produeix a l’àmbit extrahospitalari (sense que hagin estat prescrits per un metge), i d’aquest, el 85%  es destina a tractar erròniament infeccions respiratòries. 

L’ús d’aquests medicamets té un fort caràcter estacional, concentrat entre els mesos de novembre i febrer, és a dir, coincidint amb el període de màxima prevalença d’infeccions respiratòries, la majoria d’aquestes virals.

Quan s’han d’utilitzar els antibiòtics?

Només per tractar les infeccions produïdes per bactèries. Mai s’han d’utilitzar per curar malalties produïdes per virus com són la grip o el refredat.

Com es pot evitar la generació de resistències?

El procediment més eficaç per controlar la generació de resistències és fent un ús responsable dels antibiòtics. Aquests medicaments s’han de prendre només quan hagin estat prescrits per un metge al ser diagnosticats d’una infecció per bactèries.

Què s’entén per fer un mal ús de l’antibiòtic?

Són exemples del mal ús: no prendre el tractament antibiòtic en les dosis, hores i durades prescrites i automedicar-se, és a dir, prendre antibiòtics prescrits a una altra persona, fer servir antibiòtics guardats o demanar a la farmàcia un tractament d’aquest tipus sense recepta mèdica.