CP 2017-10 Subministrament de material fungible per a neuroestimulació i cessió d’un neuroestimulador.

Subministrament del material fungible per neuroestimulació i la cessió d’un neuroestimulador per l’Hospital Residència Sant Camil del Consorci Sanitari del Garraf.

NOTÍCIES

S'ha procedit a la modificació del Quadre de Característiques del contracte, tot incloent el termini d'execució del contracte, atès que en el quadre anterior no es detallava.

El termini d'execució del subministrament de material fungible és de 4 anys, amb possibilitat de pròrroga de 2 anys més. 

En tant que la modificació del document no implica modificació substancial dels requisits ni criteris del contracte, no es modifica el termini per a la presentació de propostes, essent la data límit el dia 29/12/2017 fins les 14:00h.

Descripció

Subministrament de material fungible per neuroestimulació i cessió d'un neuroestimulador per l'Hospital Residència Sant Camil del Consorci Sanitari del Garraf.

Import

40.000,00 € IVA no inclòs. 

Termini d'execució del contracte

4 anys amb possibilitat de pròrroga de 2 anys més.

Data límit recepció de sol·licituds

29-12-17 / 14:00h

Apertura pública

  • Es comunicarà per correu electrònic a les empreses licitadores i es publicarà en el Perfil del Contractant. 

Estat

Obert