1 METGE/SSA ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA CSAPG

Convocatòria contractació d'interinitat pendent de convocatòria. Referència CARDIO_2019-12.

Cerquem un/a Metge/ssa especialista en Cardiologia per integrar-se en el Servei de Cardiologia del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf.

El CSAPG és una entitat pública vinculada al territori que integra els recursos sanitaris de les comarques del Garraf i de l’Alt Penedès. Està constituït per l’Hospital de l’Alt Penedès (Vilafranca del Penedès), Hospital R. Sant Camil (Sant Pere de Ribes), Hospital Sant Antoni Abat i Centre de Rehabilitació (Vilanova i la Geltrú). El nostre grup respon a les necessitats socials i sanitàries dels 32 municipis i de les prop de 250.000 persones a les quals donem servei sanitari.

Requisits específics:

 • Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina i d’especialista en Cardiologia via MIR  (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

 Oferim:

 • Consulta especialitzada de Cardiologia, hospitalització i exploracions complementàries (ecocardiograma, holter, prova d’esforç).
 • Contractació laboral d’interinitat pendent de convocatòria.
 • Retribució salarial segons conveni SISCAT.
 • Jornada completa: 1688 hores anuals. 

Es valorarà:

 • Capacitat per a la col·laboració i coordinació amb els diferents dispositius d’un centre  d’aguts (urgències, hospitalització i ambulatori).
 • Orientació preferent a tasca assistencial.
 • Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip.

 
Període de presentació de candidatures i documentació: des del dia següent a la publicació del present anunci fins el 15 de novembre de 2019.
 
Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació: emplenant el formulari de sol·licitud del lloc web www.csg.cat (apartat: Professionals/Treballa amb nosaltres/Envia el teu cv) indicant la referència CARDIO_2019-12, adjuntant el currículum.
Per a més informació a: rhseleccio@csg.cat indicant a l’assumpte la referència del lloc de treball.
 
Data incorporació:  
1 de desembre 2019.


Requisits generals:

 1. Pertànyer a qualsevol dels estats membres de la Unió Europea i posseir suficients coneixements de català i castellà per poder exercir adequadament les funcions del lloc de treball. 
 2. En el cas de ser ciutadà extracomunitari, a més dels requisits d'idiomes anteriors, s'haurà de comptar amb el permís de treball corresponent i la resta d'autoritzacions específiques que li afectin segons el cas.
 3. Tenir complits 18 anys i no excedir, si escau, de l'edat reglamentària de jubilació o d'aquella altra que pugui establir-se per llei.
 4. No haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, i no trobar-se en situació d'inhabilitació absoluta o especial per exercir ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
 5. En cas d'exercir una altre activitat pública o privada, disposar de la preceptiva Autorització prèvia de compatibilitat. En cas de resultar seleccionat/da en aquesta convocatòria, i si es troba sota alguna causa d'incompatibilitat de les previstes legalment per poder prestar serveis laborals al Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf i abans de formalitzar el corresponent contracte de treball haurà de procedir a la seva resolució o a sol·licitar la prèvia autorització de compatibilitat.
 6. Tenir la Titulació acadèmica oficial i, de ser no espanyola, degudament homologada per exercir en Espanya.
 7. Trobar-se col·legiat i al càrrec del pagament de quotes i de l'assegurança de responsabilitat.
 8. En cas de no posseir la nacionalitat espanyola:No trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent, ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent, que impedeixi, en l'Estat de procedència de la persona aspirant, l'accés a l'ocupació pública. S'efectuarà declaració jurada.
 9. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d'essers humans amb una declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual i una autorització expressa per comprovar la veracitat de la declaració, d'acord a la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. Alternativament es pot presentar certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. 
 10. Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per Desenvolupament  de les funcions del lloc de treball.  Aquestes capacitats seran avaluades pel servei Mèdic del Servei de Prevenció del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf.