1 METGE/SSA ESPECIALISTA EN UROLOGIA

Cerquem un/a Metge/ssa especialista en Urologia per integrar-se en el Servei d'Urologia del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, constituït per l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès (Vilafranca del Penedès), l’Hospital R. Sant Camil (Sant Pere de Ribes), i l’Hospital Sant Antoni Abat i Centre de Rehabilitació (Vilanova i la Geltrú). 

 

Requisits específics: 

- Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina i d’especialista en Urologia (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

- Experiència en l’exercici de la especialitat.

 

Oferim: 

- Contractació d’interinitat pendent de convocatòria.

- Retribució salarial segons conveni SISCAT. - Jornada completa o parcial. Dedicació màxima: 1688 hores anuals.

- Projecte en consorci hospitalari d’àmbit comarcal.

- Incorporació immediata.

- Integració en un equip jove, amb formació continuada i carrera professional. Facilitats per l’assistència a congressos i jornades, i el desenvolupament de projectes d’investigació i docència.

 

Es valorarà: 

- Capacitat per a la col·laboració i coordinació amb els diferents dispositius d’un centre d’aguts (urgències, hospitalització i ambulatori).

- Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip.

 

Període de presentació de candidatures i documentació: des del dia següent a la publicació del present anunci fins el 31 de desembre de 2019.

 

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació: les persones interessades hauran d’enviar sol·licitud i curriculum vitae a rhseleccio@csg.cat.  

 

Data incorporació:  Immediata. 

 

Requisits generals: 

1. Pertànyer a qualsevol dels estats membres de la Unió Europea i posseir suficients coneixements de català i castellà per poder exercir adequadament les funcions del lloc de treball.

2. En el cas de ser ciutadà extracomunitari, a més dels requisits d'idiomes anteriors, s'haurà de comptar amb el permís de treball corresponent i la resta d'autoritzacions específiques que li afectin segons el cas.

3. Tenir complits 18 anys i no excedir, si escau, de l'edat reglamentària de jubilació o d'aquella altra que pugui establir-se per llei.

4. No haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, i no trobar-se en situació d'inhabilitació absoluta o especial per exercir ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

5. En cas d'exercir una altre activitat pública o privada, disposar de la preceptiva Autorització prèvia de compatibilitat. En cas de resultar seleccionat/da en aquesta convocatòria, i si es troba sota alguna causa d'incompatibilitat de les previstes legalment per poder prestar serveis laborals al Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf i abans de formalitzar el corresponent contracte de treball haurà de procedir a la seva resolució o a sol·licitar la prèvia autorització de compatibilitat.

6. Tenir la Titulació acadèmica oficial i, de ser no espanyola, degudament homologada per exercir en Espanya.

7. Trobar-se col·legiat i al càrrec del pagament de quotes i de l'assegurança de responsabilitat.

8. En cas de no posseir la nacionalitat espanyola: no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent, ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent, que impedeixi, en l'Estat de procedència de la persona aspirant, l'accés a l'ocupació pública. S'efectuarà declaració jurada.

9. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d'essers humans amb una declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual i una autorització expressa per comprovar la veracitat de la declaració, d'acord a la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. Alternativament es pot presentar certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

10. Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per Desenvolupament  de les funcions del lloc de treball.  Aquestes capacitats seran avaluades pel servei Mèdic del Servei de Prevenció del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf.