Codi Ètic

El CSG disposa d'un codi ètic que especifiquem íntegrament a continuació. Clica la imatge per visualitzar i descarregar el fulletó.

 • Procurar a les persones ateses als nostres Centres una atenció sanitària i social excel·lent adaptada als recursos existents i des d’una visió global, biològica, psicològica, social i espiritual.

CSG es compromet a:

 • Respectar els principis fonamentals de la ètica envers els pacients, els professionals i la comunitat i els seus drets.
 • Vetllar per la millora de la qualitat de la assistència i per a la utilització dels recursos de forma equitativa.
 • Tractar als pacients amb respecte i vetllar per la seva qualitat de vida i de mort.
 • Procurar, com a centre docent, que els seus estudiants rebin els coneixements, habilitats, capacitats i actituds que els permetin completar la seva formació amb excel·lència.

El CSG garanteix:

Igualtat

 • Mitjançant les seves polítiques organitzatives, donant un tracte per igual a tothom, sense fer diferències per  la seva condició socioeconòmica, ètnica, sexe, llengua, discapacitat, religió o diferents creences.

 

Autonomia

 • Respectant el dret dels usuaris a participar en la presa de decisions en relació a la seva salut i la seva assistència, respectant el dret a la intimitat personal i el dret a la guarda de la confidencialitat de tots els aspectes que es relacionin amb la seva persona i la seva salut.
 • Facilitant als pacients la possibilitat de manifestar les seves preferències en com voldrien ser tractats  si no poguessin dir-ho, donant a conèixer el document de Voluntats anticipades.

 

Informació

 • Establint procediments específics per a garantir que la presa de decisions en relació a la salut i l’assistència dels malalts sigui sostinguda per una informació precisa a la que el malalt hagi prestat el seu consentiment. Això inclou no només el procediment i documentació del consentiment informat sinó també la pertinent informació per al consentiment, sobretot en situacions de processos invasius, actes anestèsics, transfusions, ingrés, trasllat i alta.

 

Bon govern

 • Basant la política de recursos humans en el respecte mutu. Afavorint la formació continuada, la participació, la co-responsabilitat, el treball en equip, la promoció professional i el desenvolupament personal; tot i tenint en compte la dignitat del professional i el benefici de la persona atesa.
 • Adequant les actuacions institucionals respecte a la publicitat, la comercialització de serveis, les contractacions, i els procediments econòmico-financers.

 

Continuïtat assistencial

 • Mantenint la continuïtat al llarg de les diferents condicions evolutives dels processos assistencials, mitjançant les polítiques i normatives que emmarquen l’actuació professional en l’àmbit de l’assistència.