El Consorci Sanitari del Garraf es va integrar en data 1 d'abril del 2019 al nou Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf.

Per accedir a la informació actualitzada de l'entitat visiteu: https://www.csap.cat/informacio-corporativa/portal-transparencia/index.html

 

Portal de transparència

La llei 19/2013, de 9 de desembre, elaborada pel govern espanyol, i la llei 19/2014, de 29 de desembre, elaborada pel govern català ambdues sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, instaura el dret ciutadà d'accés a la informació pública entenent com a tal la informació elaborada per l'Administració i la que té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions.

En aquesta secció també es publica tota informació que pot ser d'interès general i/o sigui demanada amb més freqüència.
TRANSPARÈNCIA EN L'ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL I L'ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Descripció de l'organització i dels organismes i ens públics vinculats o dependents

Informació actualitzada el gener de 2019. Propera actualització: abril 2019.

El Consorci Sanitari del Garraf és una entitat pública de caràcter associatiu, voluntària, de caire local, dotada de personalitat jurídica plena i independent dels seus membres per a la consecució de la seva finalitat, el qual es regeix pels seus estatuts i les normes que regulen les seves activitats.

 

Consell Rector

El màxim òrgan de govern del Consorci Sanitari del Garraf és el Consell Rector i està format per:

a) Els alcaldes de cadascun dels municipis que formen part del consorci, o persona en qui deleguin.

b) Les persones representants de la Fundació Privada Sant Antoni Abat i de la Fundació Hospital Residència Sant Camil.

Assisteixen a les reunions del Consell Rector, amb veu però sense vot, el secretari i el gerent.

Les entitats que formen part del Consell Rector són:

Les funcions i la dinàmica de les reunions del Consell Rector estan definides en els Estatuts del Consorci Sanitari del Garraf.

L’objectiu del Consorci Sanitari del Garraf és l’execució d’activitats hospitalàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d’investigació al servei, principalment, de la població resident a la comarca del Garraf i la seva àrea sanitària d’influència.

 

Entitats de les que el CSG en forma part

Informació actualitzada el gener de 2019. Propera actualització: abril 2019.

El Consorci Sanitari del Garraf forma part de la junta de govern del Consorci Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf (CLI).

Les funcions del CSG a la junta de govern del CLI són les que defineixen els seus Estatuts publicats a Portal de Transparència de la web d'aquesta entitat. El representant del CSG a aquesta entitat és el Dr. Josep Lluís Ibáñez com a gerent.

Estructura organitzativa

Informació actualitzada el gener de 2019. Propera actualització: abril 2019.

  • Organigrama. En aquest enllaç es troba l'organigrama directiu del CSG així com l'assistencial.
  • Perfil i trajectòria professional del Comitè de Direcció

 

 

Objectius, finalitats i govern

Informació actualitzada el gener de 2019. Propera actualització: abril 2019.
L'objectiu i les finalitats del CSG, així com la organització del seu govern i les seves funcions, queden descrits en els seus Estatuts.

 

Relació de llocs de treball

Informació actualitzada el setembre de 2018. Propera actualització: gener 2019.
El Consorci Sanitari del Garraf disposa de la següent Plantilla de Personal Equivalent (PPE).

Convocatòries i resultats dels processos selectius de provisió i promoció del personal

Informació actualitzada l'octubre de 2017. Propera actualització: gener 2018.

Les ofertes de treball del CSG estan publicades a l'apartat de la web "Treballa amb nosaltres"

Els resultats del procesos selectius de provisió i promoció personal han estat els següents: 2017

 

 

 

Relació d'alts càrrecs

Informació actualitzada el gener de 2019. Propera actualització: abril 2019.


L'únic alt càrrec de l'entitat és el Dr. Josep Lluís Ibáñez Pardos, en la seva qualitat de gerent del Consorci Sanitari el Garraf.

 

 

Convenis, acords i pactes de naturalesa laboral i sindical

Informació actualitzada el gener de 2019. Propera actualització: abril 2019.

 

 

Serveis i Resultats d'Avaluacions de Qualitat

Informació actualitzada el febrer de 2019. Propera actualització: maig 2019.

Serveis prestats pel Consorci Sanitari del Garraf:

El resultat de les principals avaluacions de qualitat dels nostres serveis són:

 

 

Acords relatius a la creació, la participació i el funcionament del CSG

Informació actualitzada el gener de 2019. Propera actualització: abril 2019.

 

 

Resolucions d'incompatibilitats

Informació actualitzada el gener de 2017. Propera actualització: abril 2017.

El Consorci Sanitari del Garraf no disposa de cap resolució d'incompatibilitat dels alts càrrecs.

Respecte a les resolucions d'incompatibilitat de la resta de professionals del CSG, durant l'any 2017 s'han dictaminat 19 resolucions.

 

 

TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ ECONÒMICA, COMPTABLE, PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL

Pressupost Econòmic

Informació actualitzada l'octubre de 2016. Propera actualització: gener 2017.

Informació relativa als membres del Govern i als alts càrrecs

Informació actualitzada el gener de 2017. Propera actualització: gener 2018.

  • Retribució dels alts càrrecs.
  • Declaració de béns patrimonials dels alts càrrecs.

Auditories dels comptes anuals

Informació actualitzada el maig de 2018. Propera actualització: maig de 2019.

Retribucions i indemnitzacions dels empleats públics

Informació actualitzada el setembre de 2018. Propera actualització: gener 2019.

Despeses en campanyes de publicitat institucional

Informació actualitzada el gener de 2019. Propera actualització: abril 2019.

El Consorci Sanitari del Garraf no ha realitzat cap campanya de publicitat institucional.

 

Patrimoni

Informació actualitzada el gener de 2019. Propera actualització: juliol2019.

El Consorci Sanitari del Garraf disposa de la següent relació de béns immobles.

 

TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIA DE PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ

Directrius estratègiques

Informació actualitzada l'agost de 2018. Propera actualització: novembre 2018.

 

TRANSPARÈNCIA EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Òrgan de Contractació

Informació actualitzada el gener de 2019. Propera actualització: abril 2019.

D'acord amb el vuitè acord de l'acta de constitució del Consorci Sanitari del Garraf, resultat de la sessió celebrada el 16 de desembre de 2008, correspon al gerent les contractacions, concessions i convenis de tota classe quan el seu import no excedeixi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, incloses les de carácter plurianual.

Qualsevol dubte o consulta que es vulgui adreçar a l'òrgan de contractació del CSG o pot fer mitjançant aquests canals de comunicació:

Consorci Sanitari del Garraf - Ronda Sant Camil, s/n - 08810

Telèfon: 93 896 00 25 

Licitacions en tràmit

Informació permanentment actualitzada.

Aquesta web disposa d'un espai diferenciat on es fan constar els procediments oberts gestionats pel CSG en matèria de contractació pública sota el nom de Pefil del Contractant.

El Consorci Sanitari del Garraf està associal al Servei Agregat de Contractacions Administratives (SACAC) del Consorci de Salut i Social de Catalunya.

Adhesió als procediments de contractació administrativa de subministrament i/o serveis convocats per l'Institut Català de la Salut.

Licitacions programades

Informació actualitzada el gener de 2017. Propera actualització: abril 2017.

Relació de contractes programats mitjançant compra pública.

Contractes subscrits, pròrrogues i anul·lacions

Informació actualitzada el gener de 2017. Propera actualització: abril 2017.

Tota la informació referent als contractes subscrits mitjançant contractació pública es pot consultar en aquesta web dins l'apartat "Perfil de Contractant - Adjudicació Definitiva" d'aquesta web.

Les modificacions contractuals, les pròrrogues dels contractes, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades es poden trobar dins del mateix apartat.

Relació de contractes vigentsfileadmin/user_upload/PT/13_Contractes_vigents.pdf.

Acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació

Informació actualitzada l'agost de 2018. Propera actualització: novembre 2018.

No s'ha emès cap acord ni criteri interpretatiu respecte conflictes derivats de procediments de contractació pública.

Preguntes i respostes més freqüents en matèria de contractació

Informació permanentment actualitzada.

Les preguntes que poden generar els processos de contractació, així com les seves respostes, es publiquen dins l'apartat destinat a cada procés de licitació.

Conflictivitat en el processos de contractació pública

Informació actualitzada el gener de 2017. Propera actualització: abril 2017.

Fins a la data, al Consorci Sanitari del Garraf no li han presentat recursos especials, ni resolucions de nul·litat en matèria de contractació pública.

Tampoc s'han fet actes de desistiment, renúncia ni resolució de contractes abans de la data de finalització establerta.

 

TRANSPARÈNCIA EN ELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

Informació actualitzada el gener de 2017. Propera actualització: abril 2017.

El Consorci Sanitari del Garraf publica tota la informació relativa als convenis de col·laboració signats amb altres entitats dins l'apartat "convenis" dins del Portal de Transparència.

 

TRANSPARÈNCIA EN L'ACTIVITAT SUBVENCIONAL

Informació actualitzada el gener de 2017. Propera actualització: abril 2017.

Subvencions i ajuts públics obtinguts:

 El Consorci Sanitari del Garraf no convoca subvencions ni ajuts públics.

 

COMPROMÍS AMB LES PERSONES I LA SOCIETAT