Acadèmia de les Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya

Conveni de Pràctiques

Data de signatura del conveni
7 de juny de 2011

Objecte del conveni
Realització de pràctiques de postgrau Màster en Gestió dels programes de Prevenció, Vigilància i Control de les Infeccións.

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

  • Expedir la certificació de l'activitat superada, especificant el tipus d'activitat, la qualificació i el període en què s'han cursat.   
  • Facilitar els mitjans necessaris per a les pràctiques.

Obligacions de l'Acadèmia de les Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears

  • Controlar l'assistència dels alumnes als cursos i seminaris i el compliment dels requisits que es determinin.
  • Incorporar al certificat de l'activitat elaborat pel CSG, el nombre de crèdits acreditats.
  • Facilitar els mitjans necessaris per a les pràctiques.

Període de vigència
Indefinit