Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Conveni de Pràctiques amb Centre de Formació Ocupacional "Can Puig"

Data de signatura del conveni
11 d'octubre 2002

Objecte del conveni
Impartir les disciplines al taller d'ocupació "Serveis de Proximitat a la 3a Edat" adreçat a dones més grans de 25 anys.

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

  • Facilitar el desenvolupament de les pràctiques als estudiants.   
  • Els alumnes a la finalització de les pràctiques tindran dret a un certificat acreditatiu de la realització de les pràctiques.   
  • Nomenar un tutor encarregat de programar, coordinar, supervisar i avaluar el desenvolupament de les pràctiques.

Obligacions de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes

  • Els alumnes en pràctiques estaran coberts per l'assegurança escolar.
  • La realització de les pràctiques no contrau cap tipus de lligam laboral.
  • Accident en el període de pràctiques.

Període de vigència
Indefinit

 

Conveni de Pràctiques per a l'abordatge de la violència masclista.

Data de signatura del conveni
4 de desembre de 2014

Objecte del conveni
Donar resposta al conjunt de situacions de violència masclista cercant la consecució dels següents objectius específics.

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf i de l'Ajuntament de Sant Pere Ribes

  • Donar una resposta unificada, coordinada i adequada a les diferents situacions que poden sorgir en l'abordatge de la violència masclista.   
  • Millorar la qualitat de la resposta dels serveis públics davant les situacions de violència masclista, evitant les duplicitatsen la intervenció i la consegüent victimització secundària de les dones.   
  • Establir uns criteris mínims d'actuació per tal d'assegurar la celeritat i la qualitat de les invertencions i també el flux d'informació necessari entre els i les professionals del serveis que hi intervenen, respectant en tot moment les decisions de les dones i la seva autonomia.
  • Delimitar les responsabilitats i les limitacions en la intervenció de cadascun dels serveis implicats.

Període de vigència
Indefinit