Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Conveni de Cessió Temporal a Precari del Terreny Municipal

Data de signatura del conveni
30 de març de 2012

Objecte del conveni
Cessió temporal i en precari del terreny municipal d'equipament del carrer Sant Roc (Ronda Ibèrica, 133) per a la utilització com aparcament  de vehicles del CSG.

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

  • Destinar el terreny únicament i exclusiva a l'aparcament de vehicles de la seva organització.
  • El CSG es fa responsable i allibera de tota responsabilitat a l'Ajuntament en relació als danys que es puguin produir a persones i a béns com a conseqüència de l'us del terreny.
  • Respectar sempre les decisions que adopti l'Ajuntament en relació al terreny.
  • No autoritzar o cedir l'ús a una tercera persona ni efectuar accions que puguin produir molèsties als veïns.
  • Realitzar els serveis de neteja i manteniment del terreny.

Obligacions de l'Acadèmia de les Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears

  • L'Ajuntament no té cap obligació sobre aquest conveni.

Període de vigència
Indefinit