Conveni d'Avantatges pels Treballadors

Data de signatura del conveni

10 d'octubre de 2012

Objecte del conveni

Regular les relacions entre la Caixa i el CSG amb la finalitat d'analitzar i establir diferents formes de col·laboració d'interès en benefici dels treballadors.

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

  • Donar a coneixer la signatura d'aquest acord entre els seus treballadors.
  • Tramitar el pagament de la totalitat de les nòmines dels seus empleats a través de la Caixa.
  • El CSG donar a la Caixa la consideració d'entitat financera de referència.

Obligacions de la Caixa

  • Oferir una línea especial de productes i serveis financers al treballadors del CSG.
  • Posar a disposició del CSG un servei d'atenció i consultes.
  • La Caixa es compromet a revisar i adaptar periòdicament a la situació canviant del mercat, l'oferta de productes i serveis a la que es fa referència en aquest conveni.
  • Totes les operacions que impliquin la concessió d'un crèdit o risc seran estudiades individualment segons els criteris i les condicions habituals de la Caixa.

Període de vigència

Indefinit