Conveni de Pràctiques

Data de signatura del conveni

21 de setembre de 2009 

Objecte del conveni

Col·laborar en el camp de la formació teòrica i pràctica en l'àmbit de la psicologia, pedagogia, ciències de l'activitat física i de l'esport, logopèdia, magisteri i relacions laborals. 

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

  • Tenir un tutor de pràctiques assignat en el centre que vetllarà per la formació de l'estudiant fent-ne el control i seguiment de les pràctiques.
  • Informar a la Facultat de qualsevol incident que es produeixi.
  • Informar regularment del desenvolupament de les pràctiques.
  • Presentar l'avaluació de l'experiència dels estudiants.
  • Vetllar per garantir una actitud pedagògica i formativa del seu personal respecte als estudiants. 

Obligacions de la Fundació Blanquerna

  • Garantir que els estudiants disposin d'una assegurança corresponent a una pòlissa civil contractada per la Fundació Blanquerna. 

Període de vigència

Indefinit.

 

Conveni de Pràctiques

Data de signatura del conveni

21 de setembre de 2009 

Objecte del conveni

Col·laborar en el camp de la formació teòrica i pràctica d'infermeria, fisioteràpia, nutrició humana i dietètica. 

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

  • Tenir un tutor de pràctiques assignat en el centre que vetllarà per la formació de l'estudiant fent-ne el control i seguiment de les pràctiques.
  • Presentar l'avaluació de l'experiència dels estudiants.
  • Vetllar per garantir una actitud pedagògica i formativa del seu personal respecte als estudiants.

Obligacions de la Fundació Blanquerna

  • Garantir que els estudiants disposin d'una assegurança corresponent a una pòlissa civil contractada per la Fundació Blanquerna. 

Període de vigència

Indefinit.