Conveni de Pràctiques d'Infermeria i Teràpia Ocupacional

Data de signatura del conveni

Octubre 2014 

Objecte del conveni

Realització de pràctiques dels estudiants matriculats a l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional. 

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

  • Facilitar el desenvolupament de les pràctiques als estudiants.
  • El Consorci Sanitari del Garraf queda eximit de qualsevol responsabilitat  civil o penal.
  • El nombre d'estudiants es fitxarà prèviament i de comú acord així com la disponibilitat del centre. 

Obligacions de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer

  • Que els estudiants estiguin matriculats oficialment i tenir sufragada l'assegurança escolar i responsabilitat civil.
  • L'Escola haurà de presentar amb un mínim de 4 setmanes la iniciació de les pràctiques.
  • Els estudiants dependran acadèmicament de l'EUIT.
  • Els professors i estudiants en pràctiques es comprometen a respectar la reglamentació i normes del Consorci Sanitari del Garraf.
  • Serà causa d'exclusió d'un estudiant, la seva conducta impròpia en el centre. 

Període de vigència

Indefinit.