Conveni de Pràctiques

Data de signatura del conveni

7 de novembre de 2012 

Objecte del conveni

Reconeixer als estudiants el dret de completar la seva formació amb pràctiques externes curriculars o extracurriculars.  

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

  • Fer tasques de la seva activitat professional com a graduats.
  • Els estudiants estarán subjectes a horaris i normes del centre col·laborador garantint la flexibitat en cas de obligacions derivades de la Universitat per l'activitat acadèmica.
  • Vetllar per la formació de l'estudiant fent-ne el control i seguiment de les pràctiques.
  • Informar als estudiants de la normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals. Així mateix ha de facilitar l'accés dels estudiants amb discapacitat derivades d'aquesta situació.
  • Emetre un informe acreditatiu de les activitats, durada i rendiment de l'estudiant. 

Obligacions de la Fundació Universitat Pompeu Fabra

  • Garantir que els estudiants disposin d'una assegurança escolar en cas d'accident, malaltia o infortuni familiar. 
  • L'avaluació final de les pràctiques correspon al tutor tutora acadèmic.

Període de vigència

Indefinit