Atenció Especialitzada Hospitalària d'Aguts 

Conveni marc 2011  

Clàusules 2015

Activitat assistencial general (hospitalització, urgències, hospital de dia i cirurgia menor ambulatòria)

Activitat assistencial general (consulta externa)

Implants quirúrgics

Tècniques, tractaments i procediments específics

Tècniques, tractaments i procediments específics d'alta complexitat

Serveis, dispositius i programes específics de reconeguda necessitat

Contraprestació per resultats

Programa d'atenció farmacèutica a pacients externs als hospitals

Atenció a la insuficiència renal

Medicaments i productes de nutrició parenteral i enteral i material per a la seva administració a domicili, a dispensar pels serveis farmacèutics de l'hospital a pacients en règim ambulatori

Corresponsabilització en la gestió de la prestació farmacèutica amb recepta mèdica

 Atenció Especiatzada Hospitalària Sociosanitària 

Conveni marc 2011

Clàusules 2015

Pla integral d'urgències de Catalunya en relació a l'àmbit de l'atenció sociosanitària - pla d'altes sociosanitàries d'hivern

Pla integral d'urgències de Catalunya en relació a l'àmbit de l'atenció sociosanitària - pla de valoració i tractament de persones fràgils amb complexitat

Pla integral d'urgències de Catalunya en relació a l'àmbit de l'atenció sociosanitària - reforç dels programes d'atenció domiciliària (PADES)

Llarga estada (mòdul sanitari)

Convalescència

Cures pal·liatives

Hospitalització de dia (mòdul sanitari)

Programa d'atenció domiciliària equip de suport - PADES (mòdul sanitari)

Unitat funcional interdisciplinària sociosanitària de geriatria

Unitat funcional interdisciplinària sociosanitària de cures pal·liatives

Avaluació integral ambulatòria en geriatria, cures pal·liatives i trastorns cognitius

Programa d'integració assistencial

Atenció a processos subaguts

Corresponsabilització en la gestió de la prestació farmàceutica amb recepta mèdica