Atenció Especialitzada Hospitalària d'Aguts 

Conveni marc 2011  

Clàusules 2017

Activitat assistencial general (hospitalització, urgències, hospital de dia i cirurgia menor ambulatòria). - Condicions

Clàusula llista d'espera Garraf

Clàusula transparència Garraf

Clàusula tractament de dades Garraf

Contraprestació per resultats

Atenció a la insuficiència renal

Medicaments i productes de nutrició parenteral i enteral i material per a la seva administració a domicili, a dispensar pels serveis farmacèutics de l'hospital a pacients en règim ambulatori

Corresponsabilització en la gestió de la prestació farmacèutica amb recepta mèdica

 Atenció Especiatzada Hospitalària Sociosanitària 

Conveni marc 2011

Clàusules 2017

Pla integral d'urgències de Catalunya en relació a l'àmbit de l'atenció sociosanitària - Reforç dels programes d'atenció domiciliària (PADES)

Pla integral d'urgències de Catalunya en relació a l'àmbit de l'atenció sociosanitària - pla d'altes sociosanitàries d'hivern per a persones amb complexitat alta

Activitat assistencial sociosanitària (llarga estada, mitjana estada-convalescència, mitjana estada-cures pal·liatives, mitjana estada-polivalent, subaguts, sida, hospital de dia, pades, ufiss, eaia i programa d'integració assistencial)

Transparència

Tractament de dades

Corresponsabilització en la gestió de la prestació farmacèutica amb recepta mèdica

Formació sanitària especialitzada per a especialistes en ciències de la salut