Conveni de Pràctiques

Data de signatura del conveni

19 de setembre de 2013 

Objecte del conveni

Realització de pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores pel còmput de crèdits. 

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

  • Designar un tutor que s'encarregui de vetllar per la formació de l'estudiant i coordinar-se amb la persona tutora designada per la Universitat.
  • La persona tutora ha d'emetre un informe final per valorar les pràctiques de l'estudiant.

Obligacions de la Universitat Autònoma de Barcelona

  • Acreditar l'estudiant que té subscrita una pòlissa d'assegurança d'accidents i responsabilitat civil.
  • La realització de les pràctiques no contrau cap tipus de lligam laboral. 

Període de vigència

Indefinit