Conveni de Pràctiques - Facultat de Medicina

Data de signatura del conveni

28 de gener de 2014 

Objecte del conveni

Realització de pràctiques acadèmiques externes al Consorci Sanitari del Garraf. 

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

  • Tenir un tutor per a la realització de les pràctiques.
  • Acollir l'estudiant i organitzar l'activitat a desenvolupar, supervisar orientar i controlar el desenvolupament de les pràctiques.
  • Informar l'estudiant de l'organització i funcionament del centre.
  • Coordinar amb el tutor el desenvolupament de les activitats establertes del pla formatiu.
  • La conducta impròpia de l'estudiant podrà ser causa d'exclusió.  

Obligacions de la Universitat Internacional de Catalunya

  • La Universitat nomenarà un tutor acadèmic preferentment de la Facultat.
  • Que els estudiants estiguin matriculats oficialment i tenir coberta l'assegurança escolar, així mateix la Universitat té contractada una pòlissa d'accidents i de responsabilitat civil per cobrir les contingències que puguin sorgir.
  • La realització de les pràctiques no contrau cap tipus de lligam laboral.

Indefinit