Conveni de Pràctiques

Data de signatura del conveni

1 de juliol de 2015 

Objecte del conveni

Realització de pràctiques presencials i semipresencials o virtuals.

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

 • El CSG ha d'assignar un tutor o tutora a l'estudiant de pràctiques.
 • Acollir l'estudiant i organitzar l'activitat d'acord amb el projecte formatiu.
 • Facilitar el desenvolupament i supervisar les pràctiques als estudiants.
 • Emetre els informes finals i l'informe de seguiment intermedi.
 • Preservar la confidencialitat en relació amb qualsevol informació que tingui de l'estudiant.
 • Comunicar al tutor acadèmic de la UOC les incidències que es produeixin.

Obligacions de la Universitat Oberta de Catalunya

 • La UOC es compromet a nomenar un tutor acadèmic de les pràctiques de l'estudiant.
 • La realització de les pràctiques al CSG és de caire estrictament acadèmic; durant la seva estada no ha d'assumir cap responsabilitat professional del CSG.
 • Les pràctiques no contrauen cap tipus de lligam laboral. 
 • Els estudiants estan coberts per una assegurànça d'accidents i una de responsabilitat civil, ambdues contractades per la UOC.
 • Un cop acabades les pràctiques la universitat ha d'expedir un certificat amb la durada i descripció de les pràctiques i activitats desenvolupades.

Període de vigència

Indefinit