Conveni de Pràctiques d'Infermeria

Data de signatura del conveni

01 de setembre de 2016 

Objecte del conveni

Realització de pràctiques dels estudiants matriculats a la Universitat Rovira i Virgili Facultat d'Infermeria. 

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

  • El CSG designarà un tutor/a de les pràctiques junt amb el tutor/a acadèmic de la Facultat en el pla de treball. 

Obligacions de la Universitat Rovira i Virgili 

  • El responsable del programa de pràctiques de la Facultat d'Infermeria lliurarà el llistat dels alumnes assignats a la persona responsable de la formació designada per l'entitat col·laboradora abans d'iniciar les pràctiques
  • Els estudiants en pràctiques es comprometen a respectar la reglamentació i normes del Consorci Sanitari del Garraf.
  • Les prestacions socials de l'estudiant queden cobertes per l'assegurança escolar obligatòria, si l'estudiant no té suscrita l'assegurança, la URV vetllarà perque sigui suscrita una pòlissa privada d'accidents.
  • La subscripció per part de l'empresa no suposarà cap compromis d'un contracte laboral. 

Període de vigència

Setembre 2017