Drets i deures

1. Equitat i no-discriminació de les persones.
Dret-. Rebre una atenció sanitària equitativa, sense discriminació, que protegeixi les situacions de vulnerabilitat.
Deure-. Respectar i no discriminar els professionals i altres persones usuàries.

2. Protecció i promoció de la salut i prevenció de la malaltia
Dret.- Disposar de seguretat ambiental i alimentària a l’entorn on vivim, i rebre una educació en salut.
Deure.- Contribuir a la cura i la millora del nostre entorn, vetllar per la nostra salut i la de les persones que estan sota la nostra responsabilitat, evitar riscos per a la salut d’altres persones i fer un bon ús de les mesures preventives.

3. Accés al sistema sanitari
Dret.- Accedir als serveis i les prestacions sanitàries públiques en un temps adequat d’acord amb criteris clínics, obtenir informació sobre les prestacions del procés d’atenció, escollir professionals i centres sanitaris en l’atenció primària, disposar d’informació sobre els temps d’espera i accedir a una segona opinió en casos d’especial transcendència.
Deure.- Utilitzar de manera responsable les instal·lacions i els serveis sanitaris, així com respectar els horaris programats i les normes dels centres.

4. Intimitat i confidencialitat
Dret.- Preservar la nostra privacitat i intimitat en l’atenció, la confidencialitat de la informació i la nostra llibertat ideològica i religiosa.
Deure.- Respectar la intimitat i la confidencialitat de les altres persones i la seva llibertat ideològica i religiosa

5. Autonomia i presa de decisions
Dret.-Disposar de tota la informació i el suport necessaris per garantir la dignitat i l’autonomia en la presa de decisions respecte del procés d’atenció, per planificar les decisions anticipades, i per poder viure el procés de final de vida d’acord amb el nostre concepte de dignitat.
Deure.-Coresponsabilitzar-nos del nostre procés assistencial i del d’aquelles persones que representem legalment, consensuant les decisions en cas de discrepàncies.

6. Informació sanitària, documentació clínica i TIC
Dret.- Disposar de la nostra informació sanitària de manera integrada, completa i segura. Rebre assessorament i recomanacions sobre la informació sanitària disponible a la xarxa.
Deure.- Facilitar informació veraç sobre les nostres dades i fer un ús responsable de les noves tecnologies en relació amb la salut i el sistema sanitari.

7. Qualitat i seguretat del sistema
Dret.- Rebre una atenció sanitària de qualitat que garanteixi la continuïtat assistencial i
la seguretat clínica i personal, com també a conèixer els medicaments i productes del pla de medicació, les preparacions de teixits i mostres biològiques i el nivell de qualitat dels centres assistencials.
Deures-.Facilitar l’actualització de dades de la història clínica i la correcta revisió del tractament, utilitzar correctament les prestacions i identificar-nos mitjançant la documentació requerida per garantir la nostra seguretat clínic

8. Constitució genètica de la persona
Dret.-La confidencialitat de la informació del nostre genoma, gaudir dels avantatges derivats de les noves tecnologies genètiques i ser informats de les troballes inesperades derivades de proves genètiques.

9. Investigació i experimentació
Dret.- Participar en projectes de recerca, no serne exclosos, rebre’n la informació, donar-hi consentiment previ, així com a conèixer el retorn de les investigacions i les iniciativesd’innovació del procés assistencial.
Deure.- Complir les responsabilitats acceptades que es deriven de la participació en un projecte de recerca.

10. Participació
Dret.- Expressar l’opinió sobre el sistema sanitari i participar-hi com a agents actius, tant en el marc assistencial com de la investigació.
Deure.-Conèixer el sistema sanitari i estar-ne informats per exercir una participació responsable i amb representativitat col·lectiva.